Best price

The fourth round of the National Go Team Tournament: Zhou Hexi VS Li Changxi

On November 18th, the fourth round of the 2022 National Go Championship (group) will continue in Wuxi, Jiangsu.

Men’s group B focus, the Chinese Pingmei Shenma Group Park Changzhen vs Hangzhou Intellectual Sports School pairs Lu Liyan, Zhejiang Yunlin Chess Zen Team Zhou Hexi vs Shanxi Yuan FC Li Changxi, China Mobile Shanghai team Han You VS Shanghai Shanghai Shanghai ShanghaiQing Yi’s team, Wu Guangya, Zhu Yuanhao vs Zheng Zai thought.

Women’s Group B focuses on fighting, the Chengdu Chess Academy team Liu Huiling VS Guangdong Water Margin Culture Team Zheng Youzhen, Zhejiang Sports Lottery Wang Siyin VS China Pingmei Shenma Group Quan Xiaozhen, Hangzhou International Exchange Center team Zeng Chuxian Haifeng Chess Academy Women’s Team Yu Lijun.

Men’s Group C focused battle, Huanxu Electronic Treasure Island team Lin Junyan VS Hangzhou Chess Association team Xiao Zebin, Hangzhou Supor team Zhou Hongyu vs Hangzhou International Exchange Center team Pan Tingyu, Beijing Yiben Qingyuan team Guo Xinyi vs Yi Zhan limited numberCompany Wu Yiming.

The following is the details of each group against:

We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Oscar Sports
   Logo
   Enable registration in settings - general
   Shopping cart